ادیت و ویرایش PES & FIFA

PES 2017 HD Pitch 1.0 by Tran Ngoc

PES 2017 HD Pitch 1.0 by Tran Ngoc

پچ اضافه شدن چمن های HD به بازی PES 2017

تصاویر در ادامه مطلب

چمن ورزشگاه های بازی با کیفیت HD ساخته شده است

PES2017 2016-09-16 18-44-50-378

PES2017 2016-09-16 18-45-52-103

PES2017 2016-09-16 18-46-24-356

PES2017 2016-09-16 18-46-26-327

PES2017 2016-09-16 18-46-41-225

PES2017 2016-09-16 18-47-13-982

PES2017 2016-09-16 18-47-27-178

 

mediafire