ادیت و ویرایش PES & FIFA

مجموعه فیس پوگبا PES 2016,2017

مجموعه فیس پوگبا PES 2016,2017

این فیس پک که مجموعا 15 فیس از پوگبا را شامل میشود و کاملا با PES 2016,2017 سازگاری دارد میتوانید از لینک زیر دریافت نمایید.

Pogba v1 Pogba v2 Pogba v3

نصب

پس از دانلود فایل CPK را با استفاده از برنامه DPFileListGenerator به بازی اضافه میکنید.

mediafire